Monday, August 30, 2010

ඩයිරියක කටු සටහන

දින සටහට මේ.... දිනයක කටු සටහන දන්නවා ද ම්...නැ නැ කියන්න කෝ? පොඩ්ඩක් ඉන්න කෝ  මම කියන්න නම් ලග දිම එතකන් බලා ඉන්න.මේ ලියන්න ලැස්ති වුණා විතරයි!!!!!!

No comments:

දැන් ඉන්න ඇත්තෝ